Konvektomat Rational SCC 61


Konvektomat Rational 6 x GN 1/1
Konvektomat 6 x GN 1/1 na 30 až 80 jedál
 

Konvektomat Rational SCC 101


Konvektomat Rational 10 x GN 1/1
Konvektomat 10 x GN 1/1 na 80 až 150
 

Konvektomat Rational SCC 201


Konvektomat Rational 20 x GN 1/1
Konvektomat 20 x GN 1/1 na 150 až 300 jedál
 

Konvektomat Rational SCC 202


Konvektomat Rational 20 x GN 2/1
Konvektomat 20 x GN 2/1 na 300 až 500 jedál
 

Obchodné podmienky spoločnosti AAA Gastro s.r.o. - Gastrotechnika

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky pre dodávky tovaru firmou AAA Gastro s.r.o. so sídlom v Považskej Bystrici, adresa prevádzky Považské Podhradie 317, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 36827789, OR Okresný súd Trenčín vl. č. 18206/R, IČ DPH: 2022445315 /ďalej len „predávajúci“/. Vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obidve strany. Pokiaľ je v písomnej zmluve dohodnuté niečo iné, má to prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.1Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci si môže najmä pri cenovo náročnejšom prípade, alebo pri objednávaní tovaru, ktorý nedrží bežne skladom vyžiadať potvrdenie objednávky úhradou pred faktúry na daný tovar. V tomto prípade vzniká záväzná objednávka a začína plynúť dohodnutá dodacia lehota dňom pripísania úhrady za pred faktúru.

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy sú výslovne iba položky uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar ). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje uvedené na web stránkach AAA Gastro s.r.o., katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Predávajúci sa zaväzuje že bude svojim odberateľom dodávať:
2.1 Bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami zvyčajnými pre daný druh tovaru.
2.2 Vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platnými na území SR.
2.3 Vybavené slovenskými (resp. českými ) návodmi na obsluhu a záručnými listami so zárukou akú udáva výrobca.
2.4 Pri predaji zariadení označených ako použité zariadenia a zariadenia po oprave nie je ich súčasťou návod a obal výrobku. Výrobok nemusí obsahovať kompletné príslušenstvo a niektoré originálne diely môžu byť nahradené. Záruka tri mesiace na náhradné diely.

3. Miesto plnenia
Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo výdajnom sklade predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou než je kupujúci je preberajúca osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na meno a platný občiansky preukaz poverenej osoby.

4. Cena a úhrada za tovar
4.1 Ceny uvedené na www stránkach AAA Gastro s.r.o. sú platné v okamihu objednania. Ceny uvedené v tlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníku.
4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo tlačených chýb a zmien cien, v prípade zmeny menových kurzov, výraznému nárastu inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
4.3 Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú vtedy ak je celá kúpna cena pripísaná na bežný účet predávajúceho alebo úhradou v hotovosti v pokladni predávajúceho.
4.4 V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z omeškania úhrady vo výške 0,1% kúpnej ceny za každý deň omeškania.
4.5 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
4.6 Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je v zásade možné až po úplnom zaplatení, pokiaľ nie je v písomnej zmluve dohodnuté inak.
4.7 K cene tovaru sa pripočíta cena dopravy podľa platných cenníkov Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti.
4.8 Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar na určitom mieste, uskutočňuje sa zdaniteľné plnenie a dodanie tovaru jeho predaním prvému dopravcovi ku preprave kupujúcemu. Tovar zasielame zákazníkovi až po jeho úplnom zaplatení.

5. Dodacia lehota
5.1 Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia záväznej objednávky predávajúcim za podmienky dodania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre riadne vybavenie dodávky.
5.2 V prípade, že je tovar na sklade, zaväzuje sa predávajúci vyexpedovať predmet objednávky alebo predať dopravcovi do 7 pracovných dní.
5.3 V prípade tovaru na objednávku, zaväzuje sa predávajúci vyexpedovať predmet objednávky alebo predať dopravcovi do 7 pracovných dní odo dňa doručenia od tretej firmy.
5.4 Dodacia lehota bude predĺžená primerane ku okolnostiam, ak je predĺženie dodacej lehoty spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.
5.5 Väčšina tovaru je prevažne stále na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby či predĺženie času dodávok tovaru. Ak sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky a dodacej lehoty.
5.6 V prípade, že nebude objednaný tovar na sklade alebo nebude možné ho dodať prepravcovi do 14 pracovných dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný zrovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.
5.7 Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k predaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Ak predávajúci nie je schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi ( predať ku preprave prvému dopravcovi ), je povinný vrátiť bezodkladne všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom - kupujúcim ku aktuálnej objednávke – kúpnej zmluvy na jeho účet.

6. Dodacie podmienky a platba
6.1 Štandardný spôsob dodania tovaru je osobný odber sklad firmy AAA Gastro s.r.o. Považské Podhradie 317, priemyselná zóna Považská Bystrica. Môže byť dohodnuté zavezenie tovaru za úhradu autami dodávateľa, Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou na Vami zvolenú adresu. Po pripísaní celej fakturovanej sumy na účet predávajúceho Vám bude tovar odoslaný.
Naše údaje o bankovom spojení:
naša banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
adresa banky: Centrum 2304, 017 39, Považská Bystrica
názov našej firmy: AAA Gastro s.r.o.
číslo účtu: 0363498100/0900
SWIFT code:
IBAN: SK3209000000000363498100
6.2 Štandardný spôsob úhrady tovaru je hotovostná platba vystavenej faktúry alebo úhrada cez účet vystavenej pred faktúry. Platba na faktúru so splatnosťou je umožnená len štátnym organizáciám, ako sú školské jedálne, ZŠ, MŠ, SŠ, VŠ, sociálne zariadenia DSS, armáda SR, apod. V ostatných prípadoch je nutná telefonická konzultácia s naším pracovníkom, ktorý Vám upresní podmienky pre platbu na faktúru so splatnosťou. Spoločnosť AAA Gastro s.r.o. si vyhradzuje právo na neposkytnutie možnosti platby na faktúru so splatnosťou.
 

7. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu ( ak je písomne uzavretá rámcová kúpna zmluva ) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy ku podstatnej zmene podmienok. Ak odošle objednávku po dni v ktorom došlo ku zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už predanú prepravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v deň odoslania objednávky s platnou výškou cien objednaného tovaru ( vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov ) uvedené v cenníku na internetovej stránke a nebude preukázateľne v konkrétnom prípade dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou ( návrhom kúpnej zmluvy ) je kupujúci počas stanovenej dodacej lehoty tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne dohodli, že pokiaľ nie je stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ustanoveniam v paragrafe 409 a následných článkov
Platné od 25.7.2012

Ochrana osobných údajov

1. Obsah a účel tohoto dokumentu

Tento dokument obsahuje informácie o ochrane osobných údajov poskytnutých nám:
– našimi klientami
– záujemcami o naše služby a produkty
– návštevníkmi našich webových stránok www.aaagastro.sk a www.konvektomat.sk vrátane všetkých ich subdomén.

Účelom tohoto dokumentu je zoznámiť vás s vašimi právami a poskutnúť vám informácie o tom, čo budeme s vašimi osobnými údajmi robiť.

Sme radi, že nám dôverujete a svoje osobné údaje nám poskytujete. Vaše osobné údaje spracovávame podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy:
– ZÁKON 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov s účinnosťou od 25.5.2018 (všeobecne známe pod skratkou GDPR – link na informácie priamo z úradu na ochranu osobných údajov)

Na našich stránkach sa nachádzajú aj odkazy na internetové stránky iných prevádzkovateľov. Naše vyhlásenie o spracovaní osobných údajov sa na stránky iných prevádzkovateľov nevzťahuje. Napriek kontrole obsahu linkovaných stránok nepreberáme žiadnu záruku za obsahy externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední prevádzkovatelia týchto stránok.

Nami poskytované služby nie sú určené pre osoby do 18 rokov. Ak pokračujete v prezeraní našich stránok alebo využijete ktorýkoľvek z kontaktných a registračných formulárov na stránke, potvrdzujete dobrovoľne, že máte viac ako 18 rokov.


2. Správca osobných údajov
Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Obchodné meno: AAA Gastro s.r.o.
Sídlo: Rozkvet 2061/130, 017 01, Považská Bystrica, SR

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka číslo 18206/R

IČO: 36 827 789
DIČ: 2022445315
IČ DPH: SK2022445315

Prevádzkovateľ – konateľ firmy: Miloš Krištof
kontaktný e-mail: info@aaagastro.sk
kontaktný telefón: +421905 587 639
(ďalej iba “Správca”)


3. Aké osobné údaje štandardne spracovávame

V prípade fyzickej osoby – nepodnikateľ:
– Meno
– Priezvisko
– Adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ)
– Adresa na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska
– Fakturačná adresa
– kontaktný e-mail
– telefónne číslo (alebo viac čísiel, ak ich poskytnete)

V prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu:
– Meno a Priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi o naše služby
– Obchodné meno spoločnosti, resp. názov
– Sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu
– IČO, DIČ, IČ DPH
– Adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.
– kontaktný e-mail

Ďalej spracovávame IP adresu, cookies, informácie o objednaných produktoch a službách, osobné údaje poskytnuté v priebehu individuálnych stretnutí a konzultácií. Fotografie z obhliadok prevádzok, realizácií a prednášok.

Nespracovávame “citlivé osobné údaje”
Citlivé osobné údaje sú podľa GDPR špeciálna kategória osobných dát, ktoré podliehajú osobitnej ochrane. Sú to napríklad informácie o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii, trestných deliktoch, právoplatnom odsúdení, rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženské alebo filozofické presvedčenia alebo členstvo v odboroch.


4. Ako osobné údaje získavame
Za akým účelom a ako sú osobné údaje spracovávané
Ako sú osobné údaje sprístupnené tretím stranám

4a. Prezeranie našich webových stránok

Pri vašom samotnom prezeraní našich webových stránok spracovávame IP adresu a cookies.

4b. Registračné formuláre na našich webových stránkach pre získanie bezplatných informácií z webu alebo získaní pozvánky na živé varenie

V prípade vyplnenia niektorého z registračných formulárov pre získanie bezplatných informácií z našich webových stránok (napríklad bezplatné predvádziacie varenia , zasielanie newsletterov a informácií o novinkách ) spracovávame oproti bodu 4a naviac vašu e-mailovú adresu, ktorá ide do elektronickej databázy online aplikácie na prípravu a rozosielanie mailov Smartemailing. Vďaka tejto aplikácii zabezpečíme, že vám od nás budú spoľahlivo chodiť e-maily iba na takú tému, o ktorú budete mať záujem.

SMARTEMAILING prevádzkuje spoločnosť:
SmartSelling a.s.
Netroufalky 797/5

625 00 Brno, CZ

Táto spoločnosť patrí medzi našich spracovateľov tretích strán. Dbá na dodržiavanie platnej európskej legislatívy na ochranu osobných údajov občanov EU (GDPR) a je certifikovaná.

4c. Kontaktné formuláre na webových stránkach

V prípade vyplnenia niektorého z kontaktných formulárov pre priamu komunikáciu s našou spoločnosťou spracovávame oproti bodu 4a naviac Meno, Priezvisko, e-mail a telefón z dôvodu, aby sme vás spätne mohli kontaktovať a zodpovedať vaše otázky. Kontaktný formulár vytvorí e-mail a zašle ho na náš mailserver. Prístup k týmto e-mail službám majú zamestnanci spoločnosti AAA Gastro s.r.o..

4d. Iné spôsoby získania vašich osobných údajov

Okrem uvedených spôsobov v bodoch 4a až 4c môžeme spracovávať vaše osobné údaje v prípadoch, že nám ich poskytnete iným spôsobom. Napríklad pri osobnom kontakte, telefonicky, priamo e-mailom, sms-správou, alebo inými komunikačnými nástrojmi (napr. Skype, FB messenger a pod…) Podľa uváženia následne tieto kontakty podľa účelu zapracujeme do našich systémov spracovávania osobných údajov obdobným spôsobom ako v predošlých bodoch.


5. Spracovatelia tretích strán – sprístupnenie osobných údajov

So zabezpečením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďaľšie osoby, spoločnosti alebo služby (ďalej len externista), ktoré sú z pohľadu ochrany osobných údajov v pozícii spracovateľov . Ide hlavne o účtovníctvo, administratívne a asistentské služby, softwarových aplikácií, online služieb.. Spoločnosť AAA Gastro s.r.o. zodpovedá za to, komu vaše osobné údaje zveruje a vyberáme si preto overených partnerov na spoluprácu, s ktorými máme podpísané spracovateľské zmluvy o mlčanlivosti a ochrane osobných údajov.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, v prípade, že nám takúto povinnosť prikáže zákon. Hlavne v prípade kontrol, pri ktorej je daný orgán oprávený predloženie osobných údajov vyžadovať.


6. Spracovanie osobných údajov pre splnenie daňových, účtovných a ďalších právnych predpisov

Popri legislatíve o ochrane osobných údajov platí aj ďalšia legislatíva. Kvôli splneniu aj týchto predpisov, hlavne z oblasti účtovníctva a daňového práva spracovávame v prípade, ak ste našimi klientami údaje, ktoré sú legislatíva predpisuje uvádzať na faktúrach v účtovníctve.


7. Uchovávanie dát

Spoločnosť AAA Gastro s.r.o. zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti.


8. Spracovanie osobných údajov na základe vašeho súhlasu pre marketingové účely

V prípade, že nie ste naším klientom, tak podľa zákona je zasielanie informácií o nových článkoch, predvádzacích akciách, školeniach, považované za obchodné oznámenie. Rovnako za obchodné oznámenie sa považuje zasielanie informácií o našej novej ponuke produktov a služieb. Prípadne ďalšie podobné oznámenia. Preto všetky takéto oznámenia vám zasielame iba v prípade, že dáte k tomu povolenie. Na našich webových stránkach na to slúžia zaškrtávacie tlačítka pri webových formulároch alebo príslušný odkaz v e-mali.

Údaje napísané vo vašich referenciách , ktoré zverejňujeme na webe za účelom prezentácie našich služieb a produktov spracovávame iba s vašim súhlasom. Rovnako fotografie a videá z rôznych nami usporiadaných živých akcií , na ktorých sa môže nachádzať vaša osobná fotka.

Pred tým, ako nám váš súhlas dáte, vás budeme vždy informovať o tom, aké údaje a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa tento súhlas bude vzťahovať.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak ale niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho predpisu, budeme pre tieto účely údaje spracovávať aj po odvolaní vašeho súhlasu, pretože k takýmto účelom nie je potrebný súhlas.


9. Ďalšie vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

9a. Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie o tom, že spracovávame vaše osobné údaje. A ak spracovávame, máte právo na prístup k týmto údajom a informáciám o tom, ako sa ich spracovávame.

9b. Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na to, aby sme bez zbytočnéeho odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré o vás spracovávame. S prihliadnutím k účelu spracovani máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj poskytnutím dodattočného prehlásenia v ktorom uvediete úplné údaje.

9c. Právo na výmaz údajov (tzv. právo “na zabudnutie”)
V prípadoch určeným zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje. Výmaz z našej strany nie je možný v prípade, že zachovanie údajov vyžaduje iná legislatíva (napríklad povinnosť archivácie účtovnícva). Tieto výnimky sú popísané v nariadení GDPR v článku 17.

9e. Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete požadovať podľa GDPR článku 18, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.

9e. Právo na prenosnosť údajov
Za podmienok GDPR článku 20 máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky realizovateľné, máte právo požadovať od nás, aby sme vaše osobné údaje odovzdali inému správcovi priamo.

9f. Právo namietať
Ak osobné údaje spracovávame pre účely oprávneného záujmu, máte právo namietať proti takémuto spracovávaniu. V tomto prípade ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami, právami a slobodami, tak nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje.
Ak spracúvame vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu a namietate voči tomuto, tak ukončíme ďalšie spracovanie osobných údajov pre tento účel.

9g. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak si myslíte, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti nájdete priamo na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov.

Naša spoločnosť AAA Gastro s.r.o. sa snaží s vašimi osobnými údajmi nakladať maximálne opatrne a v rámci platnej legislatívy. Preto ak máte pocit, že k porušovaniu vašich práv dochádza z našej strany, napíšte prosím najprv nám pred tým, ako podáte sťažnosť úradu, aby sme situáciu napravili. Ďakujeme.


Cookies

Všeobecne
Spoločnosť AAA Gastro s.r.o. využíva na webových stránkach funkciu “Cookies” od spoločnosti Facebook, Google a iné. Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky. Informácie získané vďaka službe “Cookies” nám slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie našich stránok a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba “Cookies” zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy AAA Gastro s.r.o. a jej služieb a produktov na iných webových stránkach vami prezeraných.

Google cookies
Naše webové stránky používajú Google Analytics, webový analyzátor Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa tzv. “Cookies”, textové databázy, ukladané na vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky. Informácie vytvorené cez Cookies ohľadne vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP-Adresy) budú prenesené na server Google v USA a tam uložené. Google bude tieto informácie využívať na vyhodnotenie vášho používania našich webových stránok, vytváranie reportov vašich aktivít na webových stránkach a internete pre jej zriadovateľa. Google poskytne tieto informácie tretím osobám v prípade, že je tak predpísané zákonom, alebo ak tieto tretie strany tieto údaje pre Google spracovávajú. Google nebude v žiadnom prípade vašu IP-Adresu spájať s iným Google dátami. Inštaláciu Cookies môžete zamedziť príslušným nastavením vášho prehliadača, pričom vás upozorňujeme, že potom môže nastať prípad že nebudete môcť používať všetky funkcie naších webových stránok v plnom rozsahu. Používanímnaších webových stránok dávate súhlas k spracovaniu o vás získaných údajoch v Googli vyššie uvedeným spôsobom za uvedeným účelom.
Podrobnosti a používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Facebook cookies
Facebook “Cookies” používa, ak máte účet na Facebooku, používate produkty Facebooku vrátane nášho webu a aplikácií alebo ak navštevujete iné weby a aplikácie používajúce produkty Facebooku (vrátane tlačidla Páči sa mi to alebo iných technológií Facebooku). Cookies umožňujú Facebooku ponúkať vám produkty Facebooku a porozumieť informáciám, ktoré o vás získava, vrátane informácií o vašom používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste zaregistrovaný alebo prihlásený používateľ. Viac podrobností nájdete priamo na stránkach Facebooku: https://www.facebook.com/policies/cookies/


Používanie prepojení na sociálne siete

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie prepojenia sociálnych sietí Facebook, Google+. Súvisiace služby poskytujú tieto spoločnosti:

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Google+ prevádzkuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Prepojenie poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku, Google+ , poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.
Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook, Google  a o právach a dostupných možnostiach ochrany vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia:

Upozornenie poskytovateľa Facebook o ochrane údajov/súkromia:
http://www.facebook.com/policy.php

Upozornenie poskytovateľa Google o ochrane údajov/súkromia:
https://policies.google.com/privacy

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook, Google+ , aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, máte tieto možnosti. Odhláste sa z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky alebo si zapnite v prehliadači režim “utajenej identity” (môže sa to volať inak, napr. režim “inkognito”). V súčasnosti väčšina prehliadačov takúto možnosť ponúka.


Účinnosť tohoto dokumentu nadobúda 24.5.2018. Spoločnosť AAA Gastro s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť znenie tohoto dokumentu na základe zmien legislatívy a zapracovania nových služieb, ktoré spoločnosť začne v budúcnosti používať.

© Všetky práva vyhradené - www.aaagastro.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT

© 2012 - 2014 AAA Gastro s.r.o., všetky práva vyhradené. Akékoľvek šírenie, kopírovanie a distribúcia obsahu tejto stránky bez písomného súhlasu jej vlastníka je zakázané.
Partneri | Tvorba eshopov 
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM